Dotační management

Dotační poradenství pro vzdělávací, investiční, výzkumné vývojové a inovační projekty pro získání dotace z EU či státního rozpočtu ČR znamená komplexní poradenství spojené s realizací projektů financovaných s podporou dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR v průběhu celého života projektu, které zahrnuje:

 • vyhledání vhodného dotačního titulu pro záměr klienta,
 • nastavení projektu v souladu s představou klienta a s podmínkami dotačního titulu,
 • zpracování obou stupňů žádostí v informačním systému (předběžná a plná žádost),
 • zpracování povinných příloh žádostí jako jsou: finanční formulář žadatele, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, cost-benefit analýza, finanční plán podniku, cash-flow projektu, apod.,
 • podpora při formulaci a formě podpůrných příloh projektu,
 • podpora v průběhu hodnocení projektu a uzavírání smlouvy s poskytovatelem dotace,
 • podpora při realizaci výběrových řízení na dodavatele v rámci projektu,
 • poradenství v průběhu realizace úspěšného projektu (zpracování etapových či závěrečné zprávy a žádosti o platbu) až po finální proplacení celé získané dotace,
 • podpora v době udržitelnosti projektu (obvykle 5 let) a jeho monitoringu (zpracování monitorovacích zpráv,
 • finanční poradenství k projektu – nastavení rozpočtu projektu a výše podpory tak, aby měl projekt co největší šanci na úspěch a zároveň pokryl klientovi veškeré potřebné výdaje s realizací projektu
 • právní poradenství k projektu – podpora při nastavení spolupráce s partnery projektu či se spolupříjemci projektu včetně smluv o spolupráci
 • marketingové poradenství k projektu – nastavení požadované formy a vzoru povinné publicity k projektu, kterou projekt, resp. klient musí splňovat již od podání předběžné žádosti.